Proizvođači
 
SERVIS

 
Korpa
0 stavki
 

Uslovi korišćenja

 

Usluga koju pruža “DOT mobi” S.Z.T.K.R. sa sedištem u Mladenovcu putem internet stranice www.tehnika.mobi koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, promocije i prodaje putem interneta.

Korišćenjem internet stranica www.tehnika.mobi  smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja/Uslovima prodaje/Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža “DOT mobi” S.Z.T.K.R. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju interneta mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane “DOT mobi” S.Z.T.K.R. , pa iz tog razloga “DOT mobi” S.Z.T.K.R.  ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane “DOT mobi” S.Z.T.K.R .

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.tehnika.mobi ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran “DOT mobi” S.Z.T.K.R . Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge “DOT mobi” S.Z.T.K.R .

“DOT mobi” S.Z.T.K.R.  zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, “DOT mobi” S.Z.T.K.R.  može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i/ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.tehnika.mobi. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.tehnika.mobi isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.tehnika.mobi isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. “DOT mobi” S.Z.T.K.R  isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice www.tehnika.mobi.

Korišćenjem internet stranice www.tehnika.mobi od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice www.tehnika.mobi mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. “DOT mobi” S.Z.T.K.R  zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja “DOT mobi” S.Z.T.K.R a objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.tehnika.mobi da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija “DOT mobi” S.Z.T.K.R.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.tehnika.mobi su vlasništvo “DOT mobi” S.Z.T.K.R , pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i/ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. “DOT mobi” S.Z.T.K.R  je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.tehnika.mobi neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja “DOT mobi” S.Z.T.K.R. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.tehnika.mobi, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice www.tehnika.mobi preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.tehnika.mobi postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga “DOT mobi” S.Z.T.K.R  nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice www.tehnika.mobi korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao “DOT mobi” S.Z.T.K.R pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.tehnika.mobi isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. “DOT mobi” S.Z.T.K.R , kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da “DOT mobi” S.Z.T.K.R  nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.tehnika.mobi delimično ili u celosti.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.tehnika.mobi. Sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.tehnika.mobi, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome “DOT mobi” S.Z.T.K.R  zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga “DOT mobi” S.Z.T.K.R  može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto “DOT mobi” S.Z.T.K.R  obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.tehnika.mobi “DOT mobi” S.Z.T.K.R  nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice www.tehnika.mobi, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. “DOT mobi” S.Z.T.K.R  ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.tehnika.mobi postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

“DOT mobi” S.Z.T.K.R  se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice www.tehnika.mobi. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti “DOT mobi” S.Z.T.K.R.

Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.tehnika.mobi osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.tehnika.mobi nadležan je osnovni sud u Mladenovcu.

Registracijom/ otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.tehnika.mobi smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao i prihvatio.